Jakie elementy powinno mieć odwołanie od decyzji ZUS?

odwołanie od decyzji ZUS

Jakie elementy powinno mieć odwołanie od decyzji ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach swoich kompetencji może wydawać decyzje w przedmiocie ubezpieczeń społecznych. Nie zawsze te decyzje są dla nas korzystne. Co zrobić w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem ZUS?

Możemy odwołać się od krzywdzącej nas decyzji – zobacz jak to zrobić!

Na blogu przedstawimy serię artykułów na temat odwołania od decyzji ZUS. Wierzę, że pomogą Wam one na prawidłowe i przede wszystkim skuteczne odwołanie się od decyzji ZUS!

Odwołanie to pismo, w którym skarżący przedstawia argumenty przemawiające za tym, że wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzja jest błędna.

Jakie elementy powinno posiadać odwołanie?

  1. Miejscowość i data – każde pismo powinno być opatrzone miejscowością jego sporządzenia oraz datą. Warto również w treści odwołania wskazać datę odbioru przez adresata przesyłki pocztowej zawierającej decyzję ZUS.
  2. Oznaczenie adresata – adresatem naszego odwołania jest właściwy miejscowo oraz rzeczowo sąd (z reguły w pouczeniu ZUS wskazuje sąd, do którego należy wnieść odwołanie). Jednak odwołania nie kierujemy bezpośrednio do sądu – robimy to za pośrednictwem właściwego oddziału ZUS, który również należy oznaczyć w odwołaniu.
  3. Oznaczenie decyzji, od której wnosimy odwołanie – z reguły jest to numer decyzji, numer sprawy.
  4. Wskazanie w jakiej części skarżymy decyzję ZUS – oznacza to, że powinniśmy wskazać czy nie zgadzamy się z daną decyzją w całości czy też w części. Jeżeli nie zgadzamy się w części warto szczegółowo wskazać czego dana część dotyczy.
  5. Zarzuty – w tym miejscu wskazujemy przepisy prawa, które naszym zdaniem zostały naruszone przy wydawaniu decyzji – np. przepisy prawa materialnego, prawa procesowego.
  6. Wnioski – w tym miejscu wskazujemy o co wnosimy np. o uchylenie lub zmianę decyzji, o przeprowadzenie dowodów.
  7. Uzasadnienie – jest to miejsce, w którym opisujemy dlaczego nie zgadzamy się z daną decyzją, przytaczamy argumenty na poparcie naszych twierdzeń, przedstawiamy dowody.
  8. Podpis – każde pismo powinno zostać własnoręcznie podpisane przez jego autora.
  9. Wymienienie załączników – w tym miejscu wskazujemy wszystkie dokumenty, które dołączamy do odwołania. Załącznikiem jest również odpis odwołania.

 

Tak przygotowane odwołanie będzie zawierać wszelkie wymagane elementy.

Odwołanie składamy w kilku egzemplarzach. Z reguły będą to dwa egzemplarze: jeden dla ZUS i jeden dla Sądu. Niekiedy jednak w postępowaniu występują także inne strony np. zainteresowani – dla których również należy dołączyć dodatkowy odpis.

Jeżeli pismo będzie zawierało jakiekolwiek braki formalne – sąd wezwie Cię do ich uzupełnienia. Dla przykładu jeżeli wyślesz odwołanie w jednym egzemplarzu zamiast kilku – sąd wezwie Cię do przedłożenia pozostałych egzemplarzy odwołania.

Pamiętaj również, że odwołanie wnosimy do organu, który wydał decyzję: właściwy oddział ZUS.

Istnieje też możliwość złożenia odwołania bezpośrednio do protokołu sporządzonego przez w/w organ.

Masz pytania? Zapraszam do skorzystania z porady prawnej.